Home » Избрано, история

Разсипаната история на БОЛГ-АРИА

2020.04.29 2 коментара
Spread the love

Емил Захариев, Gorgoni.info

.

ЧАСТ I. РЕЛИГИЯ И РЕЧ, ВРЕМЕ И НАРОД

(Публикувана на две части в: Ави-тохол. Исторически сборник. Т. II. Нов прочит на българската древност. Съставител д-р Вл. Христов. Редактор Д. Димитров. Издава Сдружение „Авитохол“. С., ИК „Виделина“, 2006, с. 58-63. Списание Ави-тохол. Директор Д. Димитров. Главен редактор Вл. Христов. Книжка 31, 2009, с. 58-60.)

+ Целта на този ред от мисли е да хвърли нов поглед върху известни факти от историята на древните БОЛГ+АРИИ и така да доведе до нови изводи за РЕлигията, РЕчта и историята на БОЛГ+АРИЙСКИЯ НАРОД.

+ Известно е, че Богьт на БОЛГ+АРИИ-ТЕ е ТангРА. Историческите и археоложки аргументи в полза на това твърдение са оскъдни. Ще спомена само Михаил Поснов“История на християнската църква”, който цитира Шести канон, приет на Първия Вселенски събор в Никея – 325 година след Х(О)РИСТА. А Той започва така: “ДА СЕ СПАЗВАТ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ, ПРИЕТИ В ЕГИПЕТ…“!? Впоследствие Шести канон остава, но текстът е променен!? За ЕГИПЕТ въобще не става и дума!? С какво е пречел ЕГИПЕТ на елинските и латински прелати?

Ами, щял е да подскаже на вярващите читатели, че основите на така нареченото “х(о)ристианство” се намират в “Египетската Верска Доктрина”. Ще се видят паралелите между Т/АТ+УМ и Бог Дух, РА и Бог Отец, Йосиф и Озирис, Изида и Дева Мария, и ХОР и Х(О)РИСТОС!?

+ Основни понятия, като: РЕ+ЛИГА (религия), КРЪСТ+ВА (тсърк+ва), БА/ВА – Душа, КА/КИ/ЧИ – жизнена сила (тяло), както и Имената на основните “Египетски Богове”, се използват от х(о)ристианската цивилизация и от нас, БОЛГ+АРИИ-ТЕ! Затова понятието на БОЛГ+АРИИТЕ за “убавото мeсто”, където отиват душите на праведниците, се наРИча – РА+Й. В християнската доктрина душите на праведниците отиват при Бог Отец.

От което следва, че РА е Името на Бог Отец. Това понятие използват и останалите СЛОвенски народи. За сведение на туркофилите, турците го произнасят “ГЬОЗЕЛ БАХЧЕ”, което значи “хубава градина”.

+ Да се запитаме отде идва Т/АНГ+РА? Знаят се подобни названия на Бог, които обхващат обширни географски райони в почти цяла Азия, като: Тангра + маню, Ченгри, Тенгри, Шенгри, Тангара, Тангароа. Има също подобни топоними – Ангора, Ангара, Анкара (Анкира)!? В Европа има интересни топоними като ТАТ+РА, КАР+ПАТИ (хор+бати), Панония.

+ Видно е, че понятието е съставно.

+ Ако разложим съчетанието Т/АНГ+РА, получаваме: Т/АНГ(кх)РА, (АНГ+РА), като последните две са известни понятия от Египетския Пантеон на Боговете! (1)

+ Анг(кх) е Панделката на Живота, която държат всички Египетски Богове;

+ РА е името на Бога-Слънце.

+ Следователно, Т/АНГ+РА означава – Животворния РА! Същата МАНТ+РА повтаря и попът в ТСЪРК+ВАта – Животворният Бог!

+ Знае се, че БОЛГ+АРИИ-ТЕ от всички небесни светила най-много са почитали Слънцето (известните въпроси до папа Николай, отправени от цар (княз Борис I).

+ Ако отидем към археоложките данни, колкото и оскъдни да са, колкото и оспорвани, като САК+РОвището, намерено в Малая Перешчепина – днешна Южна Украйна. Намерено случайно от пастирчета от селото Малая Перешчепина. На 13 километра от град Полтава, на 11.06.1912 година. Огромното количество златни и сребърни предмети предизвикало иманярска треска сред селяните на селото, което било собственост на граф Бобрински. Благодарение на граф Бобрински, предметите били събрани и описани акуратно и професионално.

+ През 70-те години на 20-ти век от САК+РОвището се заинтересувал широко известният в научните среди археолог и историк, професор Йоахим Вернер, който е описал и изследвал и БОЛГ+АРИЙСКО-то САК+РОвище във ВРАП, АЛБАНИЯ. Изключително подробното изследване на САК+РОвището от Малая Перешчепина довежда професор Й. Вернер до Пръстените, намерени там, с Монограмите, изписани върху тях. За разчитането им професор Й. Вернер се обръща към известният ономаст, професор Зайбт от Виена, от Института по Византология към Виенския университет. За да разберат читателите, кое ме накара да подложа на съмнение разчитането на професор Зайбт, ще цитирам цялата 45-та страница от книгата на проф. Й. Вернер: “Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат, хан на Българите”:

“Гръцките монограми на двата пръстена – печата (прил. 32) биха били също така ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ, за отъждествяването на хана от Малая Перешчепина и може би дори по-убедителни от доказатествената стойност на археологическите улики, ако можеше да бъдат НЕДВУСМИСЛЕНО РАЗЧЕТЕНИ! Четенето на В. Н. Бенешевич и предложението на В. Финк не дадоха ползотворен резултат. Госпожа А. Банк ми предостави през юли 1983 г. в Ермитажа восъчни отпечатъци от двата пръстена-печати, чиито снимки (прил. 32) изпратих за експертиза и на д-р В. Зайбт от Института по византология към Университета във Виена. След завършване на ръкописа си получих в писмо от 17.11.1983 г. следното становище: “Пръстенът с по-простия монограм е възможно да е византийско производство, докато за другия не бих поддържал същото. По-простия монограм би могло да бъде разчетен теоретично БАТРАХОУ, но изведената отвътре вероятност и условията, при които е открита находката, говорят повече за форми като ХОБРАТОУ, ХРОБАТОУ, ХОБУРТ и т. н.. Следователно, бихме се доближили много до буквени комбинации, доказани във връзка с КОБРАТОС (сравни Моравчик), но само с Х вместо К. Откъм монограма не може да се изведе улика за точния последователен ред на отделните букви в разчитането. Вторият монограм е най-вероятно комбинация от индивидуално име и титла на ранг или длъжност. Ако приемем тъждествеността на собственика на пръстена и следователно същото име, цялостното разчитане на ХРОБАТОУ ПАТРИКИУ би било съвсем възможно. При такова тълкуване своеобразната, НЕ СЪВСЕМ ВИЗАНТИЙСКА БУКВА на отпечатъка, накрая, вляво, трябва да се чете В, а накрая вдясно лигатурата П и К. ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ БИХ ИСКАЛ ДА ПРЕДЛОЖА КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ. ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ СА ДОШЛИ ДО НАС МНОГО МАЛКО ИМЕНА.”

+ В. ЗАЙБТ ПРЕДЛАГА ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ ИЗРИЧНО КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ.

+ НО НЕЗНАЙНО ЗАЩО НАШИТЕ ИСТОРИЦИ СА ВЪЗПРИЕЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА НА ПРОФЕСОР ЗАЙБТ ЗА АКСИОМА?!

+ От всичко казано дотук следва, че разчитането на трите пръстена-печати, направено от професор Зайбт и потвърдено от Д. Витанов, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСПОРЕНО. Според мене то може да бъде сведено до:

1. ХО(У)РБ/ВАТ (ХОР Б/ВАТ) – за първият пръстен.

+ ХОР Б/ВАТ – царски титул, указващ божествен произход.

+ Съвременни варианти: ХОРВАТ, ГОРБАТко, ГОРБАТшов – лични имена; ХЪРВАТ – национално име.

2. КО(У)РТ ХО(У)Р Б/ВАТ, (КОРТ ХОР Б/ВАТ) – за останалите два пръстена. КОРТ/КУРТ – тогава съдебна титла, в съвремието – лично име.

Монограми от златни пръстени-печати, открити в гроба на Хор Б/ват (Кубрат) в Малая Пересчепина, Украйна.

+ Ако се приеме ХОРБАТ за верно, присъствието на Сокола с усукана в краката му змия става съвсем логично.

+ Соколът е символ на Бог ХОР, а змията – на бога на злото СЕТ, САТ, Сатан (чичото на ХОР). Така името на ХОР се свързва с легендата от Египетския Пантеон на Боговете, в която той побеждава чичо си САТ – узурпатор на царския престол и убиец на баща му Озирис (САК и СОК).

Двойките Лъвове от същото погребение, които са символ на земна сила и плодовитост, според Египетския Пантеон на Боговете, са царски атрибутни символи.

От казаното досега следва, че “Именникът на БОЛГ+АРИЙСКИте Канове” е сгрешен още при първото словосъчетание – Авитохол. Следва да се чете:

1. АВИТ (О) ХОР или АВИТ(УС) ХОР, което ще рече – праотеца (прародителя) ХОР.

2. КОРмисош или КОРмесий също може да се прочете като ХОРмисош, ХОРмесий или ХЕРмесий.

Едно такова разчитане прави връзка с тракийския Херос (Хермес), гръцкия Херакъл и латинския Херкулес. В Средна Азия са известни имената на племената САКи, СОГ(К)ДИИ и ХОРезмии. САК и СОК са египетските имена на ОЗИРИС – бащата на ХОР. Имената на племената вероятно произлизат от задължението на групи хора да извършват ритуали в чест на САК и СОК (ОЗИРИС) и ХОР.

В заключение ще си припомним малко БОЛГ+АРИЙСКА РЕч и ХОРтуване:

В сила са три основни правила:

1. Сричките са думи в думите. Пример: Култ+у+Ра; Ма+Да+Ра.

2. Сричките се произнасят отляво надясно и отдясно наляво, и се разместват. Пример: РА-АР; Зора-Роза.

3. Имената на главните “Египетски” богове са корени на думите – срички.

+ РА – РА+й, РАйко(а); боен вик – (у-РА) РАт – РАтувам; РАдост, РАдан, РАдко(а), РАдетел, Радее; РАста, РАло, РАлчо. РЕлигия, РЕч, РЕд, Род; РАйко изгря – народен израз за изгрева на слънцето.

Арий+Сто+Крат; Арий+Сто+Телес; Арий+Сто+Пан, баничАр, болничАр, воденичАр, градинАр, грънчАр, говедАр, дървАар, железАр, жътвАр, златАр, кравАр, лодкАр, мливАр, надничАр, овчАр, резбАр, рибАр, рудАр, стражАр, тепавичАр, тъмничАр, хлебАр, цветАр, чизмАр, шапкАр, щампАр.

+ ХОР – ХОРа, които играят ХОРа, ХОРтуват и имат вид знаме ХОРугва; ХАРесвам, ХАРизвам, ХАРтисвам, ХАРен.

+ САК и СОК – САК + РА, Чак+Ра, чекръкъ?

САК+РАлен (САК+РАлно) – свещен, свещено. Тази мантра си е цяла мандра. САК+РОвище, САК+РОвенно САКам – искам, СОК – плодов; (Ц)СОКам – за малки деца и животни; САКАР(А) – планина, СОКол – птицата симбол на Озирис. ЦАКо – име, ЦОКо – име; САКиРА – бРАдва, САКалиби – обичащите бога САК; (С)АКинак – вид меч.

+ БА/ВА (ДУША) – ба+ба, ба+ща, бор+ба, вършит+ба, гоз+ба, дел+ба, еж+ба, жерт+ва, косит+ба, резит+ба молит+ва, наред+ба и т. н.

+ КА/КИ/ЧИ (жизнена сила, тяло) – ка+ка, май+ка, тет+ка, чичо и т. н.

+ Пътят за доказване на тези взаимовръзки е дълъг и сложен. В случая е по-важно посоката да е вярна.

Използвана литература:

1. Луркер, Манфред. Богове и символи на древен Египет (Енциклопедичен справочник). 1995 г.

2. Проф. Вернер, Йоахим. Погребение Малая Перешчепина и Кубрат – хан на Българите. 1988 г.

3. Костов, Георги. Погребението на хан Аспарух в светлината на археоложките данни. 1995 г.

4. Погребенията в Малая Перешчепина и Вознесенка.

5. Манетон. История на Египет и генеалогия на царете (Хор – 300 г.). През Еузебиус и Йосиф Флавий.

6. Проф. доктор Ценов, Ганчо. Кроватова България. 1998 г.

7. Раковски, Георги Стойков – том 4 от Събр. съч. (Анонимната Зографска история, открита от Раковски, където Кубрат е споменат няколко пъти като ОР+-БАТ! / Петър Петров, проф. Димитър Овчаров, Пламен Цонев, Йордан Вълчев, Георги Костов и др.)

Най-интересният за науката предмет от погребението във Вознесенка е Сребърният СОКОЛ.

.

ЧАСТ II. СОКОЛЪТ ОТ ВОЗНЕСЕНКА

.

Напоследък се разгоря дискусия, относно произхода на погребенията в Малая Перешчепина и Вознесенка.

Списание “Авитохол”, в брой 26 отдели голяма част от страниците си за статия и интервю на директора на историческия музей в Запорожие – Г. И. Шаповалов, както и статия на Дориан Александров.

От 1930 година (когато е открито съкровището от Вознесенка), та досега, са изказани доста противоречиви мнения относно произхода му. От гроб на княз Светослав (Михаил Милер), кипчакско (М. И. Артамонов, А. И. Семьонов и др.), до БОЛГ+АРИЙСКО (Г. Ф. Корзухина, С. А. Плетньова, акад. Омелиан Прицак, откривателя му В. А. Гринченко и естествено учени от БОЛГЪ+АРИА, като проф. Станчо Ваклинов, Д. Димитров, Рашо Рашев, проф. Петър Петров, проф. Димитьр Овчаров, Пламен Цонев, Йордан Вълчев, Георги Костов и др.

Най интересният за науката предмет от погребението във Вознесенка е Сребърният СОКОЛ.

Както се вижда, елементите, които требва да се отбележат, са:

1. ЗМИЯТА – усукала се в краката на Сокола;

2. МОНОГРАМЪТ – на гърдите на Сокола;

3. ХРИЗМАТА на крилото на Сокола – която представлява Четирилистна Детелина с Кръст, разделящ листата на половина и надпис – ДОХ, ДУХ /ДОКС/, снимана от такъв ракурс, че почти нищо не може да се види ясно;

4. ДВАНАЙСЕТТЕ пъпки на гърба на Сокола, разположени 2 x 6, и кръстчета на всяка от тях;

5. Нечетливият надпис на опашката на Сокола, който Гринченко така и не е успял да разчете;

6. Перата на опашката на Сокола – пет на брой.

За Змията и Сокола, представящи опозитните сили на СЕТ/САТ и ХОР, съм писал в брой 12/13 на “Авитохол”. Дванайсетте пъпки, разположени в ДВЕ редици по ШЕСТ, и кръстчетата върху тях, заедно с ПЕТТЕ пера, представляват елементите на един КАЛЕНДАР!!! (което ще доказвам в следваща статия). Монограмът на гърдите на Сокола е обект на най-ожесточени спорове. Очерталите се две тези са:

1. Приемащите, че това е римски орел, войскови знак на знамето на римският легион. Четене – ПЕТРОС!

Тази теза защитават Л.А. Мацулевич, Гринченко, Шаповалов, Артамонов, Семьонов и др.

2. Изброените по-горе, болг+арийски ориентирани учени, защитават тезата, че Соколът не е римски и четенето требва да е ЕСПОР.

Моята теза, е че този Сокол няма наушник за поставяне на прът, не е с разперени криле и затова не е римски воински символ! Освен това, римският орел не притежава елементите от 1 до 5 на Сребърния Сокол! Най-вероятното четене на МОНОГРАМА е ОРПЕЙ или, ако се приеме, че в горната част има комбинация от Т/Р – ОР+ТО+ПЕЙ или ОР+ТИ+ПЕЙ! Както правилно отбелязва и Шаповалов, в интервю в бр. 26 на “Авитохол” – няма никакво /С/ в този монограм!? Това разчитане кореспондира и с тезата, че СОКОЛЪТ олицетворява Бог ХОР, както вече съм отбелязал в статията от бр. 12/13 на сп. “Авитохол”. Такова разчитане прави връзка между двете погребения – в Малая Перешчепина и Вознесенка, ако се приеме за верно четенето на пръстените от М. Перешчепина, а именно ХОР+БАТ и КОРТ ХОР+БАТ!

Библиография:

1. Брой 26 на “Авитохол”

2. Пламен Цонев, “Хомо космикус” – 1980 г.

3. Йоахим Вернер, “Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на българите”, изд. БАН, София, 1988г.

4. Георги Костов, “Погребението на хан Аспарух в светлината на археологическите данни”, 1998 г.

.

ЧАСТЬ III. МАСОНИТЕ – ИСТОРИЯ И СЪЩНОСТ

(МАСОНИТЕ СЛЕДВАТ БЪЛГАРСКИ ТАЙНИ)

.

Ръкополагането на Велик Майстор на Българската Масонска ложа ми дава повод да направя кратък исторически обзор на това тайно общество. Легендите разказват, че то води началото си от Седемте АРХАТИ /АРГАТИ/, преживели последния потоп и посели семената на цивилизацията сред подивялото човечество.

Тези АРГАТИ, и всички преди и след тях, се наричат с много изрази, които поясняват различните им същности:

1. Последователи на Хор;

2. Синове на Вдовицата;

3. Синове на Светлината, с което подчертават, че Слънцето /РА/ е един от главните им обекти за поклонение;

4. Озарените /илюминирани/, което означава, че Слънцето /РА/ ги е осветило със светлината на познанието.

Хор е син на Изида /АЗИТА/, съпруга на Озирис /АЗАР/, цар на Горен /Бел/ и Долен /Червен/ Египет.

Зеленият цвет е цветът на Озирис – бог на живата природа приживе, а мястото на пребиваване се нарича САКАР. САТ /САТАН/ е брат на ОЗИРИС и чичо на Хор. Черен е неговият цвет. Той убива брат си и взема престола и царството му.

Озирис става цар на мъртвите, а мястото на пребиваване се нарича СОКАР. Но Изида ражда сина на Озирис – Хор. Отглежда го тайно и, когато той пораства, влиза в двубой със САТАН. Хор побеждава и си връща престола на Бел и Червен Египет. (Оттам идва българският обичай за ежегодно закичване с мартеница.)

Най-известните масонски ордени през Средновековието са Тамплиерите /Храмовниците/, със символни цветове черно и червено, и Хоспиталиерите /Болничарите/, със символни цветове бело и червено.

Илюминатите от по-късно време е едно течение, което докарва много беди на човечеството.

Тамплиерите и Хоспиталиерите произхождат от Бугрите и Катарите, а те на свой ред – от Богомилите, които пък, заедно с манихеи и павликяни, водят началото си от официалната българска доктрина ТАНГРИанството, или съюз на РА /РЕ/. Оттам и РЕ-лига /РЕЛИГИЯ/, или – последователи на Слънцето.

Юдеите също са се “допрели” да гореспоменатата верска доктрина, като в “Изход” от Стария Завет добре е описана кражбата на Свещените знания /Свещения Кивот/ от Моше /Мойсей/ и завличането на златото на египтяните от последователите му.

Оттам Моше е символ на МОШЕ+НИК в целия словенски свят.

Но кои са синовете на Вдовицата? Нормално е да си помислим, че освен озарените по РИ.ДУ.АЛ /РИТУАЛ/, има и озарени по рождение?

Тоест, генетично произлезли от Хор – сина на Вдовицата Изида /АЗИТА/.

За разлика от словените, които се себенаричат ЛЮДИ, българите се самоназовават ХОРА. Няма друг народ по земята, който да се нарича по този начин.

С други думи, българите могат да бъдат наречени ХОРИСТИАНИ, а верската им доктрина – ХОРИСТИАНСТВО. Хористианството може да се разглежда като морално-етична част на ТАНГРИанството.

БОЛГ+АРИЙ, БОЛГ+АРИЯ вероятно са верски понятия, родени в слОвЕнска среда.

Във всички христиански храмове присъства знакът, който се тълкува ХР (Христос), но той трябва да се чете ХОР (Х+О+Р).

ХОР+ИСТИЯ – тържествена одежда на висш сановник в църквата, златоткана, обсипана със знака на ХОР.

ХОР+АРИУМ – шал към одеждата, златоткан, обсипан със знака на ХОР. В тези случаи връзката е явна.

В заключение бих посочил, че българските масони вероятно са двойно озарени – веднъж по рождение, втори път – по РИ.ДУ.АЛ. По смисъла на ТАНГРИанството, Великъ ДУ.АЛ (ДУЛО – двойник) на РА може да бъде само царят – ХОР – фараонът (БА.РА.ОН. – душата на РА в ОН). Само той може да премине пътя К/РОС/Т.ТАУ. Само той може да бъде ХОР.БАТ.

Използвана литература:

1. Рудолф Кох – “Книга на Знаците”

2. Жан Дорес – “Тайните Ръкописи от Египет”

3. Морис Котерел – “Пророчествата на ТутАнкАмон”

4. Робер Амбелен – “Смъртоносната тайна на Тамплиерите”

5. Лин Пикнет, Клайв Принс – “Прозрението на Тамплиерите”

6. Рьоне Нели – “Ръкописите на Катарите”

7. Жан Блум – “РЕН льо ШАТО /вестготи, катари, тамплиери/”

8. Алан Олфорд – “Боговете на новото хилядолетие” Ломас и Найт –
“Ключът на Хирам”, март 2001 г.

.

ЧАСТ IV. ВЕРСКИ ВОЙНИ

.

Всеизвестна е тезата, че Атила е предводител на варварите езичници или така нар. хунски съюз, като се пропуска факта, че той е римски гражданин и говори (знае) латински език.

Предлагам за дискусия следната хипо+теза: ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ “ВАРВАРСКИ НАШЕСТВИЯ” СА ВСЪЩНОСТ ВЕРСКИ ВОЙНИ, ПОРАДИ ПЪРВАТА СХИЗМА В ХОРИСТИАНСТВОТО, А ИМЕННО ПОДМЕНАТА НА ШЕСТИ КАНОН, ПРИЕТ НА ВСЕЛЕНСКИЯ СЪБОР В НИКЕЯ, И ВЕДНАГА ЗАПОЧНАЛАТА СЛЕД ТОВА БОРБА ЗА ПОДМЕНАТА МУ. ТАЗИ МЕЖДУОСОБИЦА ИМА ДВА ПЕРИОДА – ОТ НИКЕЯ – 325 Г., ДО АЛЕКСАНДРИЙСКИЯ СЪБОР – 362 Г. И ДО ЦАРИГРАДСКИЯ – 381 Г.

ХУНИТЕ/УНИТЕ/ОБЕДИНЕНИТЕ/ – АРИИ/АРИАНИ/ – ЗАПОЧВАТ ВЕРСКА ВОЙНА СРЕЩУ ФАЛШИФИКАТОРИТЕ НА ШЕСТИЯ КАНОН! ТАМ СА СЛОВЕНИ, ГЕРМАНИ И УГРО-ФИНИ, НАЧЕЛО С ВОДЕЩАТА /УПРАВЛЯВАЩАТА/ КЛАСА – БОЛГ+АРИИТЕ!

ЛИТЕРАТУРА: “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА” ОТ МИХАИЛ ПОСНОВ.

ШЕСТИ КАНОН: “ДА СЕ ПАЗЯТ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ, ПРИЕТИ В ЕГИПЕТ, ЛИБИЯ И ПЕНТАПОЛ….“

Ще разширя хипо+тезата: От това, което съпоставих, след прочитането на част от “История на християнството” от М. Поснов, се оказва, че всички големи военни конфликти в периода 325 г. – 717 г., гравитират странно около провежданите поместни и вселенски събори по онова време!?

Съборите са Поместни и Вселенски:

• АПОСТОЛСКИ СЪБОР В ЙЕРУС+АЛЕМ /49-50 г./
• Арабски – 244 г., Басра
• Лионски – края на II век
• Елвирски – 306 г.
• Рим – 313 г.
• Арл – 314 г.
• Анкира – 314 г.
• Милано – 316 г.
• НеоКесарийски – 316 и 324 г.г.
• Антиохия – 324 г. – поместни
• ПЪРВИ ВСЕЛЕНСКИ – НИКЕЯ – 325 г.
• Антиохия – 341 г.
• Сердикийски – 343-344 г.г., Медиолан и Сирмий също – /третират АРИАНСКАТА ЕРЕС И СМУТОВЕ/
• Лаодикийски – 345 г.
• Картагенски – 345 – 348 г.г. !?
• Цариградски – З61 г.
• Александрийски – 362 г.
• Галски – 374 г.
• Сарагоса-380 г. – поместни
• ВТОРИ ВСЕЛЕНСКИ – ЦАРИГРАДСКИ – 381 г.
• Картагенски – 387 г.
• Цариградски – 394 г.?
• Галски – 394 г.
• Картагенски – 396г.?
• Толедо – 400 г.
• Галски – 401 г. – поместни
• ТРЕТИ ВСЕЛЕНСКИ – ЕФЕС – 431 г.
• Цариградски – 431 г. – поместен?
• Цариградски -448 г. – поместен
• Ефески – 449 г. – поместен
• ЧЕТВЪРТИ ВСЕЛЕНСКИ – ХАЛКИДОН – 451 г.
• ПЕТИ ВСЕЛЕНСКИ – ЦАРИГРАД – 553 г.
• ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИ – ЦАРИГРАД – 680-681 г.
• Цариград – 712 г.
• Цариград – 716 г. – поместни
• Иконоборческият поместен събор – 754 г., вероятно Цариград.
• СЕДМИ ВСЕЛЕНСКИ – НИКЕЯ – 787 г.

Цитат от речта, произнесена на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор /Константинопол, 09.08.681 година/ от презвитер Константин, от гр. Апамея (Сирия):

“Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, в провинция Втора Сирия. Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса. Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с БОЛГ+АРИА. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите, да се измъчват, СИРЕЧ НИТО ТИЯ, КОИТО ИЗПОВЯДВАТ ЕДНА ВОЛЯ, НИТО ТИЯ, КОИТО ИЗПОВЯДВАТ ДВЕ ВОЛИ.”  (ГИБИ, т. III, София, 1960 г.)

От читателите очаквам да открият войните, водени по странно стечение на обстоятелствата около някои от съборите. 18.07.2004 г.

.

РАЗСИПАНАТА ИСТОРИЯ НА БОЛГ+АРИЯ

.

Според това, което казва ХЕРРОДОТ: “Траките и родствените тям Скити, втори по численост след Индийците…”

Траките били с висока материална и духовна култура, и почти половината Богове в елинския пантеон са Тракийски, около 30% Египетски и останалите ЕЛИНСКИ!

Няколко века след ХЕРРОДОТ, Демостен се провиква в прочутите си филипики, срещу ФИЛИП и неговите поддръжници: “Недостоен македонец е! Не знае елински?! Дивак и Варварин”! Синът му Александър Трети Велики е Първият Македонски Цар, който благодарение на АРИЙ+СТО+ТЕЛЕС научава елински. По повод на езика, Георги Раковски (в том 4) отбелязва, че специално за елинските наемници от 3000 души Александър се обръщал към тЕх на елински! И пита тоз Раковски: “На какъв език е говорил Александър на останалите федерати от Тракия?”. И отговаря, че на същия език, на който са говорели македонците!

Според Едуард Шуре във “Великите посветени”, Александър е искал да повтори подвизите и нашествието на ДиоНисий (така наречените “арийски нашествия” на изток, предприети около 2000 години пр. Хр.). Преди да започне войната с Персия, Александър събира федерати от територията на днешна Сърбия и БОЛГ+АРИА.

На Изток той не воюва само на две места – Е ГИ ПЕТ и БАЛКТРИЯ. В Е ГИ ПЕТ е обявен за Бог и Цар, а в БАЛКТРИЯ се жени за дъщерята на тамошния Цар – Роксана! Според един апокрифен Калистен, Александър, виждайки ХОРРАта там, възкликнал: “Ама те изглеждат като нас, говорят същия език и вярват в същите Богове?!? Защо да воюваме тогава с тЕх?!”

Така според елинската версия са създадени “ЕЛИНСКО-БАЛКТРИЙСКИТЕ ЦАРСТВА”?!?

После, не щеш ли, оттам, според Михаил Сирийски, идват част от БОЛГ+АРИ-Ите !?

От изследването на Леон Поляков в книгата му „Арийският мит”, се оказва, че почти всички европейски исторически школи изкарват произхода на народите си от… Бактрия (БАЛХАРА)?!

Проф. Ганчо Ценов в книгата “Произход на Българите, българската държава и църква” пише, че трако-словено-българите не са напущали тези земи, ако и некои от тЕх да са се РАЗСЕЛВАЛИ! В “Кроватова България” доразвива тезата си и вади на бЕл свЕт още неизвестни извори за БОЛГ+АРИЙСКАта ИСТО+ОРИА! В “Народността на старите македонци”, той поддържа тезата за единния произход на трако-македоно-словено-българите!

В статия със същото заглавие: “Народността на старите македонци”, проф. В. Бешевлиев поддържа същата теза, която и проф. Ганчо Ценов има! Георги Сотиров в своята студия “Елемента нова про хистория Македоно-Булгарика”, има сходни тези с горните двама наши учени ХОРРА и, освен това, се занимава с ЕЗИКА на КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ и доказва, че този РИМСКИ ИМПЕРАТОР е говорил на трако-болгарословенски! В “Убийството на Юстиниановата самоличност”, Георги Сотиров доказва, че и Юстиниан и чичо му Юстин са трако-словенобългари! Изброявайки Римските Императори, произлезли от Балканския полуостров и Панония, той твърди, че:

От този списък е добре видно, че част (ако не и цЕлата) история на Рим като държава (Царски период, Република и Империя), може да се разглежда и като СловеноБолг+Арий-ска!? Знае се и това, че АТИЛА (атилио) е римски гражданин по рождение и висш стратег (съратник на АЕЦИЙ) в римската армия.

Любезно бих запитал такива знаменити представители на УжБългарската Академична наука, като Георги Бакалов и Божидар Димитров, какво са правили през последните 30 години, та не са видЕли нито ред от писанията на Георги Сотиров, акад. Владимир Георгиев, д-р Ганчо Ценов, Георги Раковски и много други!

И, ако са чели, защо не са променили нито на йота своите виждания за Болг+Арийската Историа!
И по този начин са въвеждали в заблуждение огромната част от учащите се в Болг+Ариа и учените в чужбина!

Известните автори на исторически изследвания и бестселъри: Греъм Хенкок и Робърт Бовал в книгата си «Талисман», от 2005 година, започнаха да поправят БолГ+Арийската, в частност, а и с това и Европейската и СВЕТОВНАТА Историа! Периода, който разглеждат, е изключително дълъг и АРеалът изключително голЕМ, и не мога да преразказвам, но препоръчвам на читателите да потърсят тази великолепна книга и да я прочетат!

В сборник “Ави-тохол”, том II, са публикувани мои статии, които визират исторически неизяснени моменти от историята на прадедите ни, но отзвукът в «академичните» среди беше само осмиване, така, както се е процедирало с проф. д-р Ганчо Ценов, Георги Раковски, акад. Вл. Георгиев и други.

В тези статии поставих въпроса за Верската Доктрина (РЕ+ЛИГАТА), като ОСНОВЕН за изясняване на БОЛГ+Арийската Историа.

Поясних защо Имената на Бог Дух (АТУМ), Бог Отец (РА) и Бог Син (ХОР), са толкова важни за нас, Болг+Ариите! Богът РА (или БолгаРА) и Синът му (ХОР) са посочени като Създатели и Родоначалници на НаРода ни! Това е видно от пръстените и монограмите, поставени на тЕх, на които са отбелЕзани две от ТИТлите на Болг+Арийските владетели: КОРТ (съдия) и ХОР+БАТ. Тези титли са част от Същностите на Владетеля, а именно: БО+ЯН (главен жАрец), КУБ+РАТ (главен военачалник), както и КАНА (главен администратор). ТИТлите на Владетеля са ПЕТ, така както е и в Е ГИ ПЕТ !

БОЛГ+АРИА е била държава на ДУХА, така както казва и акад. Лихачов, която е била ДЪРЖАВА за Вси СЛОВЕНИ, УГРО-ФИНИ и част от ГЕРМАНИИТЕ! От тази ДЪРЖАВА се отделят руси, поляци, словаци, чехи, словени, хървати, сърби, както унгарци, немци и пороманчените власи. Когато Борис I предава истинската ВЕ+РА, пита папа Николай: „Българите вЕрват в Слънцето и Луната. Да ги изхвърлим ли?”. И ги изхвърлят от съзнанието на човеците! А това е познание за циклите на тези извънземни обекти, които налагат човеците да се съобразяват с тЕх, за да живеят според Природата! Богинята Майка ИЗИДАМАРИЯ (земята) има свои цикли, но Тя живее в синхрон с БОГА РА и останалите планети на Слънчевата система и Галактиката! Некои като Благо Мерджов и други може да ме апострофират, че има други Звезди и планети с Живот на тЕх! Да, така е, има, и те са Бащите и Майките на други Цивилизации, и други Създания! Бог Дух АТУМ обаче е Един! Чрез неговата трансформация (МУТА+ЦИЯ), се осъществява постоянното обновяване на СВЕТА (Космоса).

Това познание, което е скрито от нас, са го знаели ПраДедите ни. Защо цветовете на знамето ни съвпадат с подредбата на цветовете в Е ГИ ПЕТ!? БЕЛО – Божественият (не бесният) цвЕт, ЗЕЛЕНО – цвета на земното копие на РАОзирис (Бога на Зелената природа) и ЦЪРВЕНО (цвета на животинският свЕт) на животните и човеците! Ако се разгледат Чакрите (енергийните центрове) в цветове се вижда, че:

1. Белото – е най-горната, Божествената чакра

2. Зеленото – Средната или Сърдечната чакра

3. Цървеното – най-долната (или Половата чакра)

са подредени правилно и точно единствено в Е ГИ ПЕТ и БОЛГ+АРИА (може да се прибави и Мексико, но това е дълга и отделна тема)!

Седем цвЕта, седем музикални тона, седемлъчната корона на Сешат. С тези редове само загатвам за скритите неща (ЗАГАДКИ), като за повече подробности препоръчвам да прочетете книгата на Морис Котерел “Пророчеството на ТутАнкАмон”!

Ако се върнем към църковната Историа, веднага ще спомена двама видни църковни историци, написали своите книги за Историата на Х(о)ристианската Църква: Василий Болотов и Михаил Поснов. Та в тези църковни разкази се вижда как нашата БОЛГ+АРИЙСКАТА ДЪРЖАВА е обявена за ЕРЕТИЧНА?! Първите ХОРИСТИАНИ са обявени за ЕЗИЧНИЦИ и с това по същество им е обявена война, безпощадна и до последният човек! Първите искри припламват на Апостолския Събор през 50-тата година от Рождението на ХОРИСТИ ИЗИния, или ИСУс Х(о)рИстос! Тогава се оформят две непремирими тези, на които главни водачи и изразители са ПЕТЪР и ПАВЕЛ! Сега двамата са един до друг във ВатиКАНА, но на живо са били върли противници! НЕма да преразказвам, само ще спомена че свети Павел, свети Ерм, свети Никита Ремесиански и свети Андрей Първозвани са изиграли огромна роля в подновяването на ВЕ+РАта, тук на Балканите и на полуостров Крим!

Гонените х(о)ристиани през IV век се превръщат в яростни гонители и убийци на инакомислещите (едно от първите аутодафета е в РАВЕНА през 371 г.), и от този момент започват Верските Войни, умело маскирани впоследствие като Варварски Нашествия. За по голЕми подробности търсете книгите на гореспоменатите автори и моите статии.

.

2 коментара »

 • ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ said:

  17 август 2015 г. ·
  Разсипаната ИСТО+ОРИА на БОЛГ+АРИА !
  + Според това, което казва ХЕРРОДОТ / по половина трак и елин / : ” Траките и родствените тям Скити, ВТОРИ ПО ЧИСЛЕНОСТ СЛЕД ИНДИЙЦИТЕ …….” Та Траките били с висока материална и духовна култура и почти половината Богове в елинският пантеон са Тракийски, около тридесет процента египетски и останалите ЕЛИНСКИ?!?
  + НЕколко века след ХЕРРОДОТ, Демостен се проВиква в проЧутите си филипики, срещу ФИЛИП Втори и неговите поддръжници в Л/А-ТИНА : ” Недостоен македонец е! Не знае елински?!? Дивак и Варварин “?!? Сина му Александер Трети Велики е Първият Македонски Цар, който благодарение на АРИЙ+СТО+ТЕЛЕСен/ роден 384г . пр.Хр. в Стагира , Македония, а баща му е лекар на дЕдото на Александер – Амитад ІІ / научава елински. По повод на езика Георги Раковски в т.4 отбелEзва, че специално за елинските наемници от 3000 души Александeр се обръщал към тЕх на елински?!? И пита тоз Раковски: ” На какъв език е говорил Александeр на останалите федерати от Тракия?!? ” И отговаря, че на същия език, на който са говорели македонците ?!?
  + ТИНкА е жена на слънчевият Бог ТИНко / ДИНкА, ДИНко, ДЕНкА, ДЕНко / ! ТИНИТЕ / ЛАТИНИТЕ / – тракийско племе , са живели около мраморно море нЕкаде около 1000 години пр. ХР.! И първата човешка ДИН+АСТИА в Е ГИ ПЕТ / около 3000 години пр.ХР., според Манетон /, се нарича ТИНИТска?!?
  + Като споменах Георги Раковски, да кажа, че този Болг+Арийски Арий+СТО+Крат е чел и знаел за най – новите ИстООРически и Езико Ведически изследвания и Автори, като Амеде Тиери, Емил Бюрнуф, Ф. Макс Мюлер и много други. За повече информация по темите, проЧетете книгите : том 3 и 4/особенно внимание обърнете на редовете под линия и преПратките / от Георги Раковски, издание на БАН, както и ” Езиците на РАя ” и ” Археология на Езиците “/ специално вижте цитатите от Ф . Макс Мюлер / на Морис Оландер.
  + Според Едуард Шуре във ” Великите посветени “, Александeр е искал да повтори подвизите и нашествието на ДиоНисий / така наречените ” арийски нашествия ” на Исток предприети около 2000 години преди Христа /, започнати от същото мЕсто. Преди да започне войната с Персия, Александър покорява повторно Елада и събира федерати от територията на днешна Сърбия и БОЛГ+АРИА. На Исток той не воюва само на две места – Е ГИ ПЕТ и БАЛКТРИЯ. Във Е ГИ ПЕТ е обявен за Бог и Цар, а във БАЛКТРИЯ се жени за дъщерята на тамошния Цар – Роксана?!? Според един апокрифен Калистен /племенник на Арий+100+Телес /, Александър, виждайки ХОРРАта там, възкликнал: ” Ама те изглеждат като нас, говорят същия език и вЕрват в същите Богове?!? Защо да воюваме тогава с тЕх?!? ” Александер умира на – ( 11.06. 323г. пр. ХР..) Така според елинската версия са създадени ” ЕЛИНСКО – БАЛКТРИЙСКИТЕ ЦАРСТВА “?!? / вижте по темата ” История на древния Исток ” от В. И. Авдиев /
  + После не щеш ли от там, според Михаил Сирийски идват част от БОЛГ+АРИИте?!? И не само те!? Ако проЧетете ” АРИЙСКИЯТ МИТ “/ само Вирхов и Ф . Макс Мюлер стигат до проЗрението, че АРИЙ е Верско Понятие, а не генно-расово / на Леон Поляков ще видите, че почти всички европейски исторически школи са докарвали проИзхода на испанци, французи, германци, италианци и т.н., от Бактрия ?!?
  + ПроФ . д-р, Ганчо Ценов в книгата ” ПроИзход на Българите, българската държава и църква ” пише, че трако-словено-българите не са напущали тези земи, ако и некои от тЕх да са се РАЗСЕЛВАЛИ!? В ” Кроватова България ” доразвива тезата си и вади на бЕл свЕт още неизвестни извори за БОЛГ+АРИЙСКАта ИСТО+ОРИА! В ” Народността на старите македонци “, той поддържа тезата за единният произход на трако-македоно-словено-българите!
  + В статия със същото заглавие: ” Народността на старите македонци ” , проф . Веселин Бешевлиев поддържа същата теза, която и проф. Ганчо Ценов има?!?
  + По отношение на стопанската култура на праБолГ+АРИИте са писали много автори. Ще посоча само професор Геза Фехер / писал основно между двете световни войни /, Тачо Танев и ИВАН КИНКЕЛ – ” СТОПАНСКА КУЛТУРА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ “- 1928 година.
  + Беше направен и ” ТИТан-ичен опит ” от българският Синонимен речник да се съставят два езика: Български и СлАвЯнски, като модерен вариант на опитите на Коминтерна да се створАт: Добруджанска, Тракийска и Македонска народности?!?
  + ТИТан-ична е и смешката, че любимото занимание на БолГ+Ариите било непрекъснато да ЪЪЪкат !
  + Други двама : Фоменко и Носовски написаха ” Арийская империя “, като забравиха да турят едно БОЛГ от пред?!? Хронологията им се базира на зодиака от ДендеРА, но ако метеорит удари Земята, то ОСта и ще се измести бързо и всекакви предишни Зодиаци стават неактуални, защото Наклона / спрямо еклиптиката , в период от 41 000 год . – цикъл на Миланкович/ и Прецесията / в период приблизително 25 920 и по точно 25 776 год . /, започват от Нов Начален Момент! За точно датиране трЕбва да се знаят всички импакти на метеорити със земята и в Кои Моменти / и какви промени в градуси и ъгъл на посока спрямо ПреЦесията /, са станали?!? Но това едва ли е възможно?!? По темата преГледайте “Пазителят на Сътворението” от Роберт Бовал и Греъм Хенкок, както и “Следите на Боговете” от Греъм Хенкок.
  + Тук е мЕстото да вметна нЕколко забележки за Езика и Правописните форми: В ” Мала Света ГОРА “/ големата е АТОН-НОТА /, както е известна планинската верига на Осогово, Герман и Сува планина е била осеяна с манастири! / от там и Мала Света ГОРА /. Та в целия този район, както и около 50 – те Болг+Арийски манастира в Косово и Рилският манастир е известен един ТсърК – овен правопис, който е боравел със чистите 17 съгласни и 5/пет/ гласни. Така буквите са точно 22?!? Колко е стар не се наемам да доказвам, но със сигурност Караджич го взема на готово и прибавяйки нЕколко кръгчета към нЕкои съгласни, го обявява тържествено за ” сръбски ?!? / Сърбите, отродени БолГ+Арии, които създадоха и другите еничари-македонистите, под активното ” акушерство ” на силите създали и коминтерна – Никола Пашич, вулгарин от с. Извор, Тетевенско е показателен пример. / Тази ” манастирска ” област е точно до Великата планина / гора / РИ+ЛА/ алир, лира /, както и планината / гората / ОР+БЕЛ / пирин /, както и планината / гората / РОДоПА / родоБА, родоВА /. Много логично е живеещите около РИЛА, да са се нарекли Алири / Илири / Лиритси, по старото контраверсно правило: Бога – РА, а осъзнатия човек – АР!!! КулТ+У+РА; МА+ДА+РА – АР+АД+АМ; КА+БА+РА; МИТ+РА/подсказва движението на РА/; МАНТ+РА; МАНД+РА; ЯНТ+РА; ТАНТ+РА/вижте с ТанГ+РА и ТАнТ+РА/; ОР+ПЕЙ; ОР+ФЕЙ – ЙЕВ+РО, и т.н. … Сричките са думи в думите, четат се в двете посоки и се разместват! Имената на Боговете / в БолГ+Ариа и Е+ГИ+ПЕТ / са корени на думите, а когато се съберат два корена / САК+РА, ХОР+РА, /, се получават особенно свещенни думи!
  + Има един стар начин на писане, наречен “Бустрофедон”. Най ревностни популяризатори преди около 20-30 години бЕха / Бог да прости единия – Й.В. / Тодор Латинов от Егълница и Бай Йордан Вълчев – ” Календар и Слово “, “Последните думи на Исус Христос “/. Писането е от лево на десно, следващият ред от десно на лево и така на зиг – заг! При 22 букви изписването на ТсърКва ясно показва каква е тази ТСърКва – КръСТна! Както на пример беха отбелезали и Йордан Табов и Емил Живков / ” Траките са българи “/ и други / Й.Вълчев и Димитър Съсълов /, че ОлиМП е обратно прочетено Било, или ОлиМП ! Наличието на село ” Родина ” на близо до Олимпия, за мен е много любопитен Факт?!? Топонимията и Хидронимията на половин Елада също!? Изводите си ги правете сами!?
  + Георги Сотиров / преведен от Иван Стаменов. Виж ” ИванСтаменов.ком “/ в своята студия ” Елемента нова про хистория Македоно – Булгарика “, има сходни тези с горните наши учени ХОРРА и освен това се занимава с ЕЗИКА на КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ / родом от Ниш / и доказва, че този РИМСКИ ИМПЕРАТОР е говорил на трако – болгаро – словенски и как езика на древните ГОРТСИ се употребява масово в елинският език, като повечето ФИТО и ЗОО понятия на елински са взети от ГОРТСИте, сиреч са Болгаро – Словенски по произход?!? В ” Убийството на Юстиниановата самоличност ” , Георги Сотиров доказва, че и Юстиниан / родом от Призрен, а баща му е доказвал родство с Константин Велики?!? / и чичо му Юстин са трако – словено – българи! Изброявайки Римските Императори произлезли от Балканския полуостров и Панония, той твърди че:
  Император Година на смъртта Произход
  Константин Велики 337 мизиец
  ( Константин Велики )
  Константий II 358 мизиец
  ( Констанций II)
  Юлиан 361 мизиец
  ( Юлиан )
  Йовиан триста шестдесет и един панонец
  ( Юпитер )
  Валентиниан 375 панонец
  ( Валентиниан )
  Валенс 378 панонец
  ( Валент )
  Теодосий I 395 испанец
  ( Теодосий I)
  Аркадий 408 испанец
  ( Аркадий )
  Теодосий II 450 испанец
  ( Теодосий II)
  Маркиан 457 тракиец
  ( Маркиан )
  Лъв I, Лъв II 474 тракиец ( бес )
  ( Лъв I , Лео II)
  Зено 491 исавриец
  ( Зенон )
  Анастасий 518 тракиец ( Eпир )
  ( Анастасий )
  Юстин I 527 тракиец ( Макед. )
  Justinus I
  + От този списък е добре видно, че Част / ако не и цЕлата / История на Рим като Държава / Царски период, Република и Империя /, може да се разглежда и като СловеноБолг+Арийска / нюанс по темата може да внесе книгата ” Императорите Орфици ” на Роман Томов, както и Здравко Даскалов – статии Авитохол/!? Знае се и това, че АТИЛА / атилио / е Римски Гражданин по Рождение и Висш Стратег / съратник на аЕЦИЙ / в римската армия. После, като Предводител на Униите, той използва за своя основна база ПанОниа / БанОниа, БонОниа /, заобиколена от север от планините ТАТ+РА, на исток от КарПатите / ХорБатите / и от юг от Дунав. Територия заобиколена от САР+МАТИ / тоест БелоДрешковци – или ШОПИ, ГОРТСИ, ГУРТСИ, ГУРАЛИ, ГУТСУЛИ – вижте на Гугъл/.
  + Любезно бих запитал такива знаменити представители на УжБългарската Академична наука, като Георги Бакалов и Божидар Димитров, какво са правили през последните 30 години, та не са видЕли нито ред от писанията на Георги Сотиров, акад . Владимир Георгиев, проф . д – р Ганчо Ценов, Мавро Орбини, отец Паисий Хилендарски, Спиридон Палаузов, Марин Дринов, Христаки Павлович, Георги Раковски, Д. Даскалов, йеромонах Спиридон Габровски, Гаврил Кръстевич, поп Йовчо от Тревна и много други Болг+Арийски АРИЙ+100+КРАТи?!? И ако са чели, защо не са променили нито на йота своите виждания за Болг+Арийската ИстООриа?!? И по този начин са въвеждали в заблуждение огромната част от учащите се в Болг+Ариа и учените в чужбина?!?
  + Известните автори на исторически изследвания и бестселъри: Греъм Хенкок и Робърт Бовал в книгата си ” Талисман ” , от 2005 година, започнаха да поправят БолГ+Арийската в частност, а с това и Европейската и СВЕТОВНАТА Истоориа! Периода който разглеждат е изключително дълъг и АРеала изключително голЕм и не мога да преразказвам, но препоръчвам на читателите да потърсят тази великолепна книга и да я проЧетат! Вижте по темата и Жан Блум-“Рен льо Шато/вестготи, катари, тамплиери/ и Рьоне Нели “Ръкописи на катарите”.
  + Преди тЕх списание ” Авитохол ” публикува мои статии в том ІІ, събрано от предишни броеве на поредицата, които визират исторически неизяснени моменти от Истоорията на ПраДедите ни, но отзвукът в ” академичните ” среди беше остракизъм и осмиване, така както се е проЦедирало с проф. д-р Ганчо Ценов, Г. Раковски, акад. Вл. Георгиев / ” Траките и техният език “/ и много други Болг+Арийски АРИЙ+100+КРАТи. Подобни понятия сега известни предимно като имена са : АРИЙ+СТО+П/б,ф/АН; АРИЙ+СТО+БУЛ;
  + В тези статии поставих въпроса за ВЕРСКАТА ДОКТРИНА / РЕ+ЛИГАта /!!! Това е ОСНОВЕН ВОПРОС за изясняване на БОЛГ+Арийската ИстООриа. БОЛГ+АРИЙ и БОЛГ+АРИА са Верски Понятия Родени във СлОвЕнска Среда!!! СлОвЕните, по рано наричани Белазги, Траки, Илири, ТриБали, Македонци, увеличават своята популация основно на БалКан-ите и Районите около него и впоследствие се разселват във всички посоки. За това говорят с висок глас топоними, като ТАТ+РА, КАР+ПАТИ, ДИН+АРИ и така нататък!!! За това са писали една плейада чехски, руски и други учени, като Мавро Орбини, а oт Болг+Арийските ще прибавя само професор Марин Дринов!
  + Верската Доктрина / РЕ+ЛИГАта / формира понятията за Света и за всичко, което ни заобикаля! Тоест ЕЗИКА! Формира Идеите за Устройство на Обществото! Идеите за Справедливост и ПроСперитет!
  + ГОЛЕМОТО ОТСТЪПЛЕНИЕ, А ИМЕННО НАРУШАВАНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕКЛОНЕНИЕ : 1. БОГ ДУХ – АТУМ; 2. БОГ ОТЕЦ – РА; и 3. СИНА – ХОР;, КАТО ПЪРВЕНСТВОТО СЕ ПОСТАВЯ НА СИНА – ХОР, ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКИ ВОЙНИ!!! САМИЯТ СИН – ХОР Е “ПРЕИМЕНУВАН” И ОТ ХОР ИСТИ, СТАВА “Х?РИСТИ”, “ХРИСТОС”, ИЗИНИЯТ/”ИСУС”/! Повече по темата може да видите в “Религиозни обичаи” – 5 тома на Димитър Маринов и “Медното гумно на праБългарите” и “Златният стоДжер на праБългарите” от Иван Венедиков.
  + Поясних защо Имената на Бог Дух / АТУМ /, Бог Отец / РА / и Бог Син / ХОР /, са толкова важни за нас Болг + Ариите! Бога РА /, или БолгаРА / и Сина му / ХОР / са посочени като Създатели и Родоначалници на НаРода ни! Това е видно от пръстените от Малая Перешчепина и Вознесенка / открити на (11. 06. 1912 ) година / и монограмите поставени на тЕх, на които са отбелЕзани две от ТИТлите на Болг + Арийските владетели: КОРТ / съдия / и ХОР+БАТ. Тези ТИТли са част от Същностите на Владетеля , а именно: БО+ЯН / главен жАрец /, КУБ+РАТ / главен военачалник /, както и КАНА / главен администратор /. ТИТлите на Владетеля са ПЕТ, така както е и в Е ГИ ПЕТ! Връзката с Е ГИ ПЕТ е явна и за това препоръчвам “Библейски събития” на Вернер Келер и книгата на ЯН АСМАН – “МОШЕ/МОИСЕЙ/ ЕГИПТЯНИНА”!
  + В глава ” Изход ” на Библията е записано, че Моше / Моисей /, дава съвет на евреите : ” вземете на заем от египтяните злато и сребро и чакайте знак ” И като дошъл момента им дал знак и те побегнали, а египтяните ги подгонили! И завършвам цитата от гл . Изход: ” и така обраха египетският народ “?!? Тука задавам въпроса: А КОЙ ДАВА В ЗАЕМ ЗЛАТО И СРЕБРО НА РОБ!?? Дреха, подслон и нещо за ядене – ДА, ама злато и сребро?!? Друг един парадокс е че евреите/юдеите имат за най проТивни и зловещи народите на ГОГ и МАГОГ?!? А само те ходят в храм наречен СинаГОГа?!?
  + От другото погребение – във Вознесенка / старата, укрепената част на град Запорожие, надвиснала над Днепър и остров ХОРтица и цЕлата околна територия наречена също ХОРтица /, най интересни от намерените предмети там са, Сребърният СОКол и Златните Пръстени с ПЕНТАГРАМИ, с ТОЧКА в ЦЕНТЪРА / могат да се видят в музея на град Запорожие /. Монограма на гърдите на СОКола е разчетен от мен, като ОР+ПЕЙ?!? Това четене е очевидна вариация на Тракийският ОР+ФЕЙ?!? Тоест, това е възможна Шеста ТИТла на Владетеля, ако владее изкуството на МУЗИКАта?!? Това е още една релация между УЖ различните БОЛГАРИИ и ТРАКИ!
  + Има още една ТИТла – ЦАР / ТСАР /, но тя указва периода за който е поставен Владетелят! САР / ШАР е древно понятие за период от време. Има три вида САР / ШАР: 30 години, 12 години и 4 години. По не потвърдени сведения, БО+ИЛският / Болярският / съвет е избирал на 4/във високосна год. /, или 12/във високосна год. / години нов, или е проДължавал управлението на досегашният Владетел?!? Владетелят / Каna+sub+igo, или кана под копие / е пролазвал под късото копие – ” ИГО ” и по този начин е давал клетва да служи/да бъде роб/ на наРода си ! Между Римската и Болг+Арийската Система на Управление се забелEзват доста сходства и релации?!?
  + БОЛГ+АРИА е била държава на ДУХА, така както казва и акад. Лихачов, която е била ДЪРЖАВА за Вси СЛОВЕНИ, УГРО – ФИНИ и част от ГЕРМАНИИТЕ! От тази ДЪРЖАВА се отделят У КРАИНЦИ, РУСИ, КАЗАЦИ, ПОЛАЦИ, СЛОВАЦИ, ЧЕХИ, СЛОВЕНИ, ХОР+ВАТи / виж хорватска история на Мато Марчинко, Боспорско царство в гугъл/, СЪРБИ, както УНГАРЦИ, НЕМЦИ и пороманчените ВЛАСИ / виж картата на Де Гроот от ” Пътят на България ” на Димитър Съсълов, “Първата българска империя” на Стивън Рънсиман и ” Арийская империя ” на Фоменко и Носовски /. Когато Борис І предава истинската ВЕ+РА / ПриНуден поради това, че е обсаден в Пловдив и приЕма предложението на обсадилите го византийски войски. Избива с измама по – голЕмата част – 52/от 100-тоест Сената / рода, тоест несъгласното мнозинство от Боилите / или АРИЙ+100+КРАТи /, заедно с техните жени, деца и УНУци и ги погребва в днешна Девня /, пита папа Николай: ” Българите вЕрват в Слънцето и Луната. Да ги изхвърлим ли? ” И ги изхвърлят от съзнанието на човеците!? А това е познание за циклите на тези извънземни обекти, които налагат човеците да се съобразяват с тЕх, за да живеят според ПриРодата , или Божественият РА+ЗУМ /рАзУМ, АУМ /! Богинята Майка ИЗИДА-МАРИЯ/земята / има свои цикли, но Тя живее в синхрон с БОГАРА и останалите планети на Слънчевата система и Галактиката !
  + Богинята Майка – / ИЗИДА – Мария / дава началото на свободните иЗИДАри, впоследствие наречени масони/високопоставеният масон Кръстьо Раковски на стр. 85, в “Червена симфония” на Йожи Ландовски казва, че масонството е лудница със свободен режим/! ЗИДАрите , синовете на вдовицата ИЗИДА, ползват символика и думи / речник / от Е+ГИ+ПЕТ, като такива думи се срещат в ЛаТински и производните му езици, БолгАрийски и останалите слОвЕнски езици, Арамейски, Арабски, Иврит, Елински.
  + От РЕ+ЛИГАТА произхожда юдаизма, който представлява верски опортюнизъм на РЕ+ЛИГАта! Тоест нищо ново и оригинално не е измислено!!! Това е явно от името на юдаисткия бог – ЯХ+ВЕ / ЯХ+БА /. На иврит / Месод и Роже Сабах – ” Тайният код на библията “/, РА се нарича бога на Злото. ЯХ е едно от проявленията на египетският бог на Злото САТ / СЕТ – ЯХ / червеният пустинен ветар /. После, корана, използвал основно текстове от Тората/повече от 100 сури/, ще вземе ЯХ+БА за свой кумир също?!?
  + Двата стълба – ЯЛЧИН и БОАЗ, всъщност са АЛ+ТИН / първия Бог Отец Слънчо / и БО+ЯН / Сина и първия ЖАрец / ! Лукс+ОР , ДУ+АТ / двойник на Силата /, ДУ+АЛ / двойник на Първия /, РИ+ДУ+АЛ / ри+ту+ал /. РОС+ТАУ, или както е правилно К / РОС / Т+ТАУ / кръста – ТАУ /, тоест там се изпитват КАНДИ+ДАТите в тройният пат /. Знака на ГИ+ЗА / жезал, гизал / е Кръг с вписан Пентаграм с Точка в центъра!!! По темата препоръчвам книгата на Роберт Ломас и Кристофер Найт – ” Ключът на Хирам “.
  + Некои като Благо Мерджов / ОРОС – ХОРОС / и други може да ме апострофират, че има други Звезди и планети със Живот на тЕх! Да така е, има, и те са Бащите и Майките на Други Цивилизации и Други Създания! Бог Дух АТУМ обаче е Един! Чрез неговата трансформация / МУТА+ЦИЯ /, се осъществява постоянното обновяване на СВЕТА / Космоса /.
  + Това познание / РА+ЗУМ /, което е скрито от нас са го знаели ПраДедите ни. За това цветовете на знамето ни съвпадат с подредбата на цветовете в Е ГИ ПЕТ : 1. БЕЛ – Божественият / не бесният / цвЕт, 2 . ЗЕЛЕН – цвета на земното копие на РА – Озирис / Бога на Зелената природа / и 3. ТСАРВЕН / цвета на животинският свЕт / на животните и тшоветсите!!! Ако се РАзгледат 7-теТШакри /енергийните центрове / в ТСветове се вижда, че : 1. Бело – най горната, Божествената тшакра, 2. Зелено – Средната или Сърдечната чакра и 3. ТСАрвено/невраст-ения/- най долната, или Половата чакра, са подредени праВилно и точно, така както е трицвета единсТвенно в Е ГИ ПЕТ и БОЛГ+АРИА?!? Това са двата крайни и централния ТСвет от разложената БЕла СВЕТлина / СИА – по е ги ПЕТски /, която ни доставя Слънцето, или БОГАРА / БОЛГА РА/ !!!
  + Седем цвЕта, Седем чакри, Седем музикални Тона, Седемлъчната КорОна на Сешат, Седемлъчната Розета от Плиска?!?
  + Трите жизнени цикъла: 1. Емоционален – 28дни; 2. Физически – 23дни 3. Интелектуален – 33дни, потшти съвпадат с трите най важни слънчеви цикли, тоест каквото става на БОГА+РА, почти веднага се отразява на проЦесите на Земята?!?
  + С тези редове само загатвам за скритие неща / ЗАГАДКИ/?!? За повече подробности преПоръчвам да прочетете книгата на Морис Котерел – ” Пророчеството на Тут+Анк+Амон “!
  + Ако се върнем към църковната Истоориа, веднага ще спомена двама видни БогоСлови и църковни историци, написали своите книги за Истоориата на ХОРистианската Църква: Василий Болотов и Михаил Поснов/виж онлайн библиотека на Яков Кротов/. В тези църковни разкази се вижда как БОЛГ+АРИЙСКАТА ДЪРЖАВА е обявена за ЕРЕТИЧНА?!? Първите ХОРИСТИАНИ са обявени за ЕЗИЧНИЦИ и с това по същество им е обявена война, безпощадна и до последният човек?!? Първите искри приПламват на Апостолският Събор през 50 – тата година от Рождението на ХОРИСТИ ИЗИният, или ИСУс Х?рИсто-с ! Тогава се оформят две не приМирими тези, на които главни водачи и изразители са ПЕТЪР и ПАВЕЛ!!! Партията на апостол Петър защитава тезите, че юдеите могат да ходят в христовите храмове и в СиннаГОГа и останалите вЕрващи са втора категория наречена християни – езичници?!? Партията на Павел казва, че юдеите могат да ходят или в христовите храмове, или в СиннаГОГа и неЮдеите християни са равноправни на юдеите! Сега двамата са един до друг във ВATиКАНА, но на живо са били върли проТивници!!! НЕма да преразказвам, само ще спомена, че свети Павел, свети Ерм, свети Никита Ремесиански и свети Андрей Първозвани са изиграли огромна роля в подновяването на ВЕ+РАта, тук на Балканите и на полуостров Крим!!! “Поради тракийският орфизъм” на Видка Николова и ” Раждането на Боговете ” от Иван Венедиков, допринасят много за разглеждането на всички аспекти по тази тема!
  + ИстоОРиата на Болг+Ариите и Хазариите е силно преПлетена и за това преПоръчвам “Хазарски речник” на Милорад Павич, книгата на Игор Шафаревич ” Загадка на три хиляди години “/ вижте стр. 76-79 /, както и книгата на фондация ” ТангРА ” под № 43, ” Българи и хазари “. Особено внимание отделете на статиите на проф. Станислав Станилов и архимандрит Павел Стефанов, както и “Шифърът на Фараоните” от Ахмед Осман!!!
  + Гонените х?ристиани през четвърти век се преВръщат в яростни гонители и убийци на инакомислещите / едно от първите аутодафета е в РАВЕНА – 371г . / и от този момент започват ВЕРСКИТЕ ВОЙНИ умело маскирани впоследствие като ВАРВАРСКИ НАШЕСТВИЯ. За по голЕми подробности търсете книгите на гореспоменатите автори и моите статии в ” АВИТОХОЛ ” т.ІІ от 2006 година.
  + За голЕма наша радост нещата тръгнаха в положителна посока!? Днес, за ръководител на родната КУЛТ+У+РА е поставен известният бияч на Полицаи и култур трегер ВОЖДИ РАШИт?!? Божидар Димитров е министър без портфейл, а Георги Бакалов шеф на Архивите?!? Петър Голийски е станал доцент!? Тодор Чобанов – Маготин е дин и зам. министър на халтурата! Да иляди нагаждачеството и проСтотията в родната ни БОЛГ+АРИА !
  2009 – 10-01
  Емил Митков Захариев – роден на (11. 06. 1952г . )
  БОЛГ+АРИА

 • ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ said:

  КОРИБАНТИ, ИЛИ ХОРСКИ БАНДИ?!?
  ХАР Е РАМА, РАМА, РАМА, ХАР Е ХАР Е!
  Список корибантов
  Акмон. Корибант, участник индийского похода Диониса[10]. Состязался в метании диска на играх по Офельту[11].
  Дамней. Корибант, участник индийского похода Диониса[10].
  Деант. Фригиец, брат корибанта Акмона. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.
  Идей. Один из корибантов, участник индийского похода Диониса[12].
  Кирбант. См. Мифы Крита.
  Комба (мать корибантов). См. Мифы Евбеи.
  Корибант. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.
  Мелиссей. Один из корибантов, участник индийского похода[12]. Состязался в кулачном бою в играх по Офельту[13], также в метании диска[14].
  Мимант. Один из корибантов[10].
  Окифой (Окитоос, «быстрый»). Корибант[15], охранял Зевса[16]. Состязался в беге на играх по Офельту[17].
  Пиррих. По версии, корибант. См. Мифы Крита.
  Примней. Корибант, участник индийского похода[18].
  Сатрап. По Павсанию, прозвище Корибанта. Статуя перенесена из Самика в Элиду[19].
  Сок. Отец семи корибантов[20]. Свергнут Кекропом[21].
  СОК Е ЕДНО ОТ ИМЕНАТА НА ДИОНИС(ОЗИРИС). СОК+САК – ПИСАЛ СЪМ ГО!
  “Едно такова разчитане прави връзка с тракийския Херос (Хермес), гръцкия Херакъл и латинския Херкулес. В Средна Азия са известни имената на племената САКи, СОГ(К)ДИИ и ХОРезмии. САК и СОК са египетските имена на ОЗИРИС – бащата на ХОР. Имената на племената вероятно произлизат от задължението на групи хора да извършват ритуали в чест на САК и СОК(ОЗИРИС) и ХОР.”
  ВЕРОЯТНО САТРАП, ИЛИ СИНОВЕ НА САТРАП СА СЪЗДАЛИ И ПЕР+СИЯ?!

  Тук и връзката с Кабирите и други, все тракийци.
  “… The Kouretes were closely identified with, if not the same as, a number of other rustic daimones–namely, the Korybantes Euboioi (Euboean Corybantes), the Korybantes Samothrakioi (Samothracian Corybantes), the Kabeiroi (Cabeiri), as well as Hoplodamos and his Gigantes, and the Kourete Anytos (Curete Anytus). …”
  ЕЛИНЧЕТАТА ГИ ПРЕДСТАВЯТ И КАТО КЕНТАВРИ. КЕН+ТАВРИ(КОН+ТАВРИ)!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.